Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van CDC Complete tandzorg. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van CDC Complete tandzorg. CDC hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.


Definities

  1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  3. Verantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.D.C. Complete Tandzorg B.V., gevestigd te (5684 PJ) Best aan de Rijn 1;
  4. Website: de website onder www.cdctandzorg.nl.

 

1 Algemeen

1.1
In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe CDC de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2
De persoonsgegevens die door CDC worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.

 

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1
CDC verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de CDC heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van CDC, een bestelling bij CDC te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van CDC.

2.2
CDC gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan CDC heeft verstrekt: het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst, het gerechtvaardigde belang van CDC of na toestemming daarvoor te hebben gekregen.

2.2.1
Als de Gebruiker CDC om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt CDC de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2
Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt CDC de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3
Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal CDC de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3
Daarnaast kan CDC de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van CDC die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@CDC.nl.

 

3. Doorgifte aan derden

3.1
CDC zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1
de doorgifte geschiedt aan een door CDC voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker CDC een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

3.1.2
CDC op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

 4. Cookies

4.1

CDC maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van CDC dat onderaan deze pagina gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor CDC cookies gebruikt.

 

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1
De Gebruiker heeft recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, beperking, bezwaar en dataportabiliteit van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

5.2
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker CDC bereiken op info@cdctandzorg.nl.

5.3
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@cdctandzorg.nl

 

6 Bewaartermijn

6.1
CDC gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

7 Beveiliging

7.1
CDC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder een SSL verbinding en versleutelde opslag van de gegeven.

 

8 Wijzigingen in het Privacybeleid

8.1
CDC behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. CDC adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 25 mei 2018.

 

Cookiebeleid