Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van CDC Complete tandzorg. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van CDC Complete tandzorg. CDC hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

Algemene informatie
De gegevens op de websites van CDC zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over CDC complete tandzorg. CDC spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Privacystatement
CDC respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie of inschrijving.

Verzamelde gegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (anoniem) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Verwijzingen naar andere websites
Op deze website treft u verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van CDC. Op geen enkele manier is CDC verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van CDC is voor uw eigen rekening en risico. CDC sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandheelkundige adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult.